Algemene voorwaarden Unicon Maxtension B.V

Reclame op gebouw is een onderdeel van Unicon Maxtension B.V.

Definities
1.1 Unicon Maxtension bv: Unicon Maxtension bv te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 30169050. Nader te nomen Maxtension.
1.2 Klant(en): de wederpartij die met Maxtension de Overeenkomst aangaat, dan wel om een offerte vraagt, door Maxtension een offerte wordt toegezonden, of met Maxtension ter zake onderhandelt met betrekking tot het leveren en/of onderhouden van producten/diensten
1.3 Overeenkomst: de Overeenkomst, in welke vorm dan ook, die tot stand komt tussen Maxtension en de Klant, alsmede de wijziging of aanvulling daarop en iedere (nadere) bestelling die onder de Overeenkomst wordt gedaan.
1.4 Bescheiden: alle door Klant aan Maxtension ter beschikking gestelde zaken, waaronder gegevens, gegevensdragers en uitingen, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Maxtension vervaardigde gegevensdragers, materiaal en uitingen

Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (vervolg-) aanbiedingen van Maxtension, offertes daaronder begrepen, en (vervolg-) overeenkomsten tussen Maxtension en de Klant, zowel mondeling als schriftelijk, waarbij Maxtension al dan niet krachtens aan haar door een beschikkingsbevoegde derde verleende rechten, Reclameruimten of Reclamemiddelen ter beschikking stelt, voor zover daarvan niet in de tekst van de Overeenkomst wordt afgeweken.
2.2 Maxtension wijst uitdrukkelijk de door de Klant van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en accepteert deze niet.

Overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Maxtension zijn steeds geheel vrijblijvend en opgemaakt aan de hand van de door de Klant verstrekte gegevens, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2 Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door een schriftelijke bevestiging van Maxtension van een order of opdracht van de Klant, dan wel door verzending van een op deze order of opdracht betrekking hebbende factuur door Maxtension.
3.3 Alle door Maxtension verschafte informatie over specificaties en andere technische gegevens is naar beste weten en kunnen van de betrokken werknemer van Maxtension verschaft, doch bindt haar niet. De in de eerste zin bedoelde informatie is vertrouwelijk.
3.4 Indien met de Klant meerdere (rechts)personen worden aangeduid, zijn deze allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen van de Klant voortvloeiende uit de Overeenkomst.
3.5 Indien de Klant een reclamebureau of een andere bemiddelaar is, die ten behoeve van een derde de Overeenkomst sluit, wordt in de Overeenkomst degene ten wiens behoeve de Overeenkomst gesloten wordt vermeld, terwijl de bemiddelaar wordt geacht mede namens deze derde te ondertekenen. De bemiddelaar wordt geacht deze derde op de hoogte te hebben gesteld van de inhoud van de Overeenkomst en de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden en hij staat ten opzichte van Maxtension in voor zijn bevoegdheid de derde in casu te vertegenwoordigen.
3.6 alle gemeentelijke, provinciale, en landelijke vergunningen en/of toestemmingen inzake veiligheid en het plaatsen van uitingen en/of materiaal dienen door de klant zelf te worden verzorgd en Maxtension schriftelijk worden meegedeeld. Maxtension is niet aansprakelijk voor eventuele inbreuken op deze vergunningen en/of toestemmingen voor de door de klant aangevraagde plaatsingen.
3.7 Indien de Klant de geplaatste materialen huurt van Maxtension, dienen deze in dezelfde staat (behalve normale slijtage) terug te worden bezorgd aan Maxtension. Eventuele schade aan deze materialen zal worden aangerekend, indien niet kan worden aangetoond dat deze reeds aanwezig was.
3.8 Overeenkomsten worden gesloten voor de in de betreffende Overeenkomst vermelde periode.

Prijzen
4.1 Alle door Maxtension geoffreerde en / of met de Klant overeengekomen prijzen zijn in euro’s exclusief BTW en exclusief emballage, verzendkosten en overige heffingen, rechten of lasten die van overheidswege verschuldigd zijn in verband met uitvoering van de Overeenkomst tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
4.2 Maxtension behoudt zich het recht voor de prijzen genoemd in de Overeenkomst gedurende de looptijd van de Overeenkomst jaarlijks naar boven of naar beneden aan te passen. Daarnaast geldt dat, indien na het sluiten van de Overeenkomst de inkoopprijs of een ander kostprijsbestanddeel verhoogd wordt, Maxtension gerechtigd is de verhoging naast de overeengekomen of aangepaste prijs aan de Klant door te berekenen.

Aanlevering Bescheiden
5.1 Bescheiden die door de Klant aan Maxtension worden geleverd dienen te voldoen aan de technische specificaties en andere technische gegevens die zijn vermeld in de door Maxtension aan de Klant ter beschikking gestelde documenten.

5.2 De Klant is verantwoordelijk voor de tijdige en ordentelijke aanlevering van ruim voldoende bescheiden die geschikt is om voor het genoemde doel te worden gebruikt. Aanlevering dient te geschieden op het kantooradres van Maxtension of een ander door Maxtension opgegeven adres. Indien de Klant niet voldoende of niet ordentelijk materiaal aanlevert dan wel indien dit materiaal niet tijdig of op een onjuist adres door Maxtension ontvangen is, dan staat het Maxtension vrij, hetzij de uiting niet te laten produceren , hetzij naar bevinden van zaken op kosten van de Klant aan te passen, onverminderd de verschuldigdheid van de prijs door de Klant en zonder dat Maxtension aansprakelijk is voor enige hieruit voortvloeiende schade.
5.3 Indien aan het plaatsen van uitingen en materiaal in spoedeisende gevallen dan wel aan het uitvoeren, respectievelijk aanbrengen van speciale montages en/of instellingen extra kosten zijn verbonden, zal Maxtension deze kosten en het arbeidsloon bij de Klant in rekening brengen. Hetzelfde geldt indien uitingen en materiaal dat de Klant reeds aan Maxtension heeft geleverd op het verzoek van de Klant dient te worden gewijzigd, en/of aangevuld en/of bedekt.
5.4 Indien het door de Klant aan Maxtension geleverde uitingen en materiaal niet aan één of meerdere technische voorschriften en/of specificaties vermeld in de door Maxtension aan de Klant verschafte documenten voldoet, dan zal dan zal Maxtension bevrijd zijn van alle voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen onverminderd haar recht op het verkrijgen van het in de Overeenkomst vermelde bedrag.

Betaling
6.1 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum doch, indien de datum van plaatsing van de reclame waarop de factuur betrekking heeft vóór ommekomst van bedoelde termijn van 30 dagen is gelegen, uiterlijk vóór plaatsing van de uiting en/of materiaal.
6.2 Betaling dient steeds plaats te vinden zonder korting of verrekening door de Klant.
6.3 Betaling dient uitsluitend te geschieden op de wijze als op de factuur aangegeven. Indien de Klant een of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het moment waarop de Klant in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling, is de Klant een vertragingsrente van 8% per maand of een gedeelte daarvan verschuldigd, onverminderd het recht van Maxtension om de daadwerkelijke schade te vorderen. Dit ingevolge het nieuwe art. 119a Boek 6 BW.
6.4 Indien de Klant ook na het verstrijken van een schriftelijk gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag vermeerderd met rente niet heeft voldaan, is de Klant verplicht alle werkelijk gemaakte wettelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten te vergoeden, welke kosten ten minste 15% van het met inbegrip van rente verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,00 zullen bedragen, onverminderd het recht van Maxtension om de daadwerkelijke schade te vorderen.
6.5 Indien de Klant een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Maxtension (behoudens de overige haar toekomende rechten) tevens gerechtigd tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft Maxtension het recht om de mogelijk daardoor ter zake gemaakte kosten in rekening te brengen aan de Klant.

Aansprakelijkheid
7.1 De Klant is aansprakelijk voor alle directe en/of indirecte materiële en immateriële schade toegebracht aan Maxtension of aan derden voortvloeiende uit de Overeenkomst.
7.2 Maxtension is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de Klant mocht lijden ten gevolge van het door Maxtension, om welke reden dan ook, niet (geheel) uitvoeren van haar verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
7.3 Maxtension is niet aansprakelijk voor schade door beschadiging, verlies of verwijdering en/of het buiten gebruikstellen van een uiting en/of materiaal en zij zijn evenmin aansprakelijk voor schade door het aanbrengen of afnemen van de uiting en/of het materiaal. De Klant vrijwaart Maxtension voor vorderingen van derden deswege.
7.4 Maxtension is niet aansprakelijk voor vorderingen van derden wegens schending van hun auteurs-, merk-, en andere rechten hoe dan ook genaamd door of in verband met de door of vanwege de Klant aangeleverde en/of aangebrachte uiting en/of materiaal indien Maxtension die rechten geschonden mocht hebben, door gebruik te maken van gegevens, geschriften of voorwerpen die aan Maxtension door of vanwege de Klant ter uitvoering van de Overeenkomst zijn verstrekt.
7.5 De Klant vrijwaart Maxtension en/of de Beschikkingsbevoegde derde voor alle aanspraken van derden jegens Maxtension en/of de Beschikkingsbevoegde derde wegens schade in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en voor alle daarmee verband houdende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
7.6 In geen geval zal Maxtension tot enige schadevergoeding gehouden zijn, die verband houdt met de uitvoering van enige Overeenkomst, die het door de Klant aan Maxtension verschuldigde bedrag van de betreffende Overeenkomst overtreft.

7.7 De Klant vrijwaart Maxtension in ieder geval voor elke aanspraak, al dan niet van derden, welke meer bedragen dan het bedrag bedoeld in het voorgaande lid inclusief gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten en eventuele verschuldigde rente.

Overmacht
8.1 Maxtension is niet aansprakelijk voor gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van enige verplichting uit hoofde van een Overeenkomst indien de betreffende niet-nakoming niet te wijten is aan (of het gevolg is van) haar schuld, noch krachtens wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen (voorzien of onvoorzien) voor haar rekening komt en die Maxtension derhalve niet kunnen worden toegerekend. Onder een dergelijke situatie wordt mede verstaan een werkstaking, extreme weersomstandigheden, brand en diefstal, vertraagde toelevering van de door Maxtension al dan niet bij derden bestelde zaken en bovenmatig ziekteverzuim.
8.2 Maxtension heeft in dergelijke situaties het recht om zonder rechterlijke tussenkomst onderhavige verplichting op te schorten en/of – wanneer de situatie langer dan twee (2) kalendermaanden heeft geduurd – de Overeenkomst op schriftelijke wijze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Maxtension tot enigerlei schadevergoeding of garantie is gehouden. Ingeval van gehele of gedeeltelijke ontbinding, wordt hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is nagekomen pro rata parte afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zullen zijn.
8.3 De Klant is in geval van overmacht of andere buitengewone omstandigheden niet gerechtigd tot ontbinding van een Overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

Beëindiging / Ontbinding
9.1 Maxtension is gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst door schriftelijke mededeling terstond te beëindigen of te ontbinden, indien de Klant in strijd handelt met zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Maxtension zal hierbij niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding jegens de Klant.
9.2 De Klant wordt onder andere geacht in strijd met zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te handelen indien de Klant surséance van betaling en/of faillissement aanvraagt of verkrijgt, de onderneming van de Klant wordt geliquideerd, de Klant niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat, de Klant zijn huidige onderneming staakt of op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Klant beslag wordt gelegd, dan wel indien de Klant anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen.
9.3 Bij tussentijdse ontbinding van de Overeenkomst blijft de Klant de volledige Overeengekomen vergoeding verschuldigd.
9.4 Beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst laat het recht om (gedeeltelijke) nakoming te vorderen en/of het recht op vergoeding van schade, kosten en interesten van Maxtension onverlet.
9.5 Bij beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst gaan door of vanwege de Klant aangeleverde Reclamemiddelen om niet in eigendom over op Maxtension.

Toepasselijk recht
10.1 Op de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen verband houdende met de gesloten en/of te sluiten Overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Slotbepalingen
11.1 Maxtension behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Maxtension zal Klant van de wijzigingen cq. aanvullingen tenminste 30 dagen voordat de wijzigingen cq. aanvullingen van kracht worden op de hoogte stellen.
11.2 Partijen zijn niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde. Indien een der Partijen rechten en/of verplichtingen aan een derde wil overdragen, zal een dergelijke toestemming niet zonder genoegzame reden geweigerd kunnen worden. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
11.3 Mondelinge afspraken en/of toezeggingen binden Maxtension slechts voor zover deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.
11.4 Indien een of meer van de bepalingen van de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden nietig zijn of geheel of gedeeltelijk door een bevoegde rechter zullen worden vernietigd, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen, c.q. het resterende gedeelte daarvan, niet aan. Partijen zullen in dat geval jegens elkaar gehouden zijn de nietige cq. vernietigde bepalingen in mondeling overleg te vervangen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen

Bank: ABN AMRO 62.15.25.073
BTW: NL8102.065.11.P02
Kvk: 30169050